Fast, secure & reliable Vietnam Visa on Arrival service for both Tourist & Business travel

M3 VISA ENTRY AND EXIT FORM (ARRIVAL FORM)

 

 

Ảnh - photo

 4x6 cm

See notes

(2)

 

 

                            Mẫu (Form) NA1

 

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng  01  năm  2015             

 

 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC VIỆT NAM (1)

VIETNAMESE VISA APPLICATION FORM

(Dùng cho người nước ngoài – For foreigners)
 

 

1- Họ tên (chữ in hoa):.................................................................................................................         Full name (in capital letters)   

2- Giới tính:   Nam          Nữ                     3- Sinh ngày.......tháng.......năm....................           Sex               Male     Female                                     Date of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh:.....................................................................................................................................     Place of birth   

5- Quốc tịch gốc: ..............................................6- Quốc tịch hiện nay:..................................

    Nationality at birth                                                Current nationality

7- Tôn giáo: .......................................................8- Nghề nghiệp: .............................................

    Religion                                                                 Occupation

9- Nơi làm việc: ............................................................................................................................

     Employer and business address

10- Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................................

     Permanent residential address

     ...............................................................................Số điện thoại/Email:.................................

                                                                                    Telephone/Email

11- Thân nhân Family members:

Quan hệ (3)

Relationship

Họ tên  (chữ in hoa)

Full name

(in capital letters)

Giới tính

Sex

Ngày tháng năm sinh

Date of birth

(Day, Month, Year)

Quốc tịch

Nationality

Địa chỉ thường trú

Permanent residential address

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ..........................loại (4): .................

Passport or International Travel Document number                          Type

Cơ quan cấp:  ................................... có giá trị đến ngày:........./............./.....................

Issuing authority:                                Expiry date (Day, Month, Year)

13- Ngày nhập cảnh Việt Nam gần nhất (nếu có): ....................................................

Date of the previous entry into Viet Nam (if any)

14- Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày ....../........./.........; tạm trú ở Việt Nam .......ngày               Intended date of entry (Day, Month, Year)         Intended length of stay in Viet Nam       days

15- Mục đích nhập cảnh: ............................................................................................................

Purpose of entry

16- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam:…………………………………………………....

Intended temporary residential address in Viet Nam

17- Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh

Hosting organisation/individual in Viet Nam

Cơ quan, tổ chức: ..................................................................................................................

Name of hosting organisation

Địa chỉ: ....................................................................................................................................

Address

Cá nhân (họ tên) ....................................................................................................................

Hosting individual (full name)

Địa chỉ.......................................................................................................................................

Address                                                   

Quan hệ với bản thân ...........................................................................................................

 

 

Ảnh - photo

 4x6 cm

(under 14 years old)

See notes

(2)

 

 

Ảnh - photo

 4x6 cm

(under 14 years old)

See notes

(2)

 

 

 Relationship to the applicant

 

18- Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu (nếu có):

 Accompanying child(ren) under 14 years old included in your passport (if any)

    

Số TT

No

Họ tên  (chữ in hoa)

Full name

(in capital letters)

Giới tính

(Sex)

Ngày tháng năm sinh

Date of birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19- Đề nghị cấp thị thực:        một lần             nhiều lần       

        Applying for a visa                    Single             Multiple

từ ngày: …....../…..../..….....  đến ngày…....../…..../..….....                                       

valid  from (Day, Month, Year) to (Day, Month, Year)                       

20- Đề nghị khác liên quan việc cấp thị thực (nếu có):.......................................................

       Other requests (if any)

       ....................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

 

Làm tại: ................ ngày ........tháng …....năm .............

Done at                    date (Day, Month, Year)

 Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                           

The applicant’s signature and full name

 

Ghi chú/Notes:

Gọi hướng dẫn ghi tài liệu: 0946639599

(1) Mỗi người khai 01 bản kèm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, nộp trực tiếp tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế nơi nhận thị thực.

Submit in person one completed application form enclosed with passport or International Travel Document at the Vietnamese Diplomatic Mission abroad or at the international border checkpoint immigration office where the visa is issued.

(2) Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời).

Enclose 2 recently taken photos in 4x6 cm size, with white background, front view, bare head, without sunglasses (one on the form and the other separate).

(3) Ghi rõ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột (nếu có).

State clearly the information about parents, spouse, children and siblings (if any).

(4) Ghi rõ loại hộ chiếu phổ thông, công vụ, ngoại giao hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Specify type of passport whether it is Ordinary, Official  or Diplomatic or specify name of the International Travel Document.

 

DOWNLOAD FILE: CLICK HERE (Vietnam Visa Entry/Exit Form)